โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กำหนดการเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กรกฎาคม 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 453 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนการศึกษา (ภาคปกติ)

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
เทียบโอนการศึกษาแยกตามสาขาวิชา ต้องมาพร้อมกันเวลา 08.30 น. 
แยกห้องเพื่อทำการเทียบโอนการศึกษาตามสาขาวิชา ดังนี้
- การบัญชี  (อาคารบัญชี ห้อง 6-201) 
- การจัดการ          (อาคารคณะบริหารฯ ห้อง CB-305)
- การตลาด  (อาคารคณะบริหารฯ ห้อง CB-108)
- ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (อาคารคณะบริหารฯ ห้อง CB-205)
วันที่... - ..... สิงหาคม 2559 สอบเทียบโอนครั้งที่ 1 วิชาสอบตามตารางสอบเทียบโอน 
วันที่... - ..... สิงหาคม 2559 สอบเทียบโอนครั้งที่ 2 วิชาสอบตามตารางสอบเทียบโอน 

***** เอกสารที่ต้องนำมาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ***** 
1. ใบเกรดระดับ ปวส. ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ขนาด A4 
2. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกงาน (ถ้ามี) 
3. ปากกา และดินสอ 
4. ที่ลบปากกา และยางลบดินสอ 

การแต่งกาย: แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2550 


เกณฑ์การเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1. การเทียบโอนด้วยเกรด (TC) มี 2 กรณี 
a. ใช้ 1 วิชาระดับ ปวส. ในการเทียบโอน : มีผลการเรียน C หรือ 2 ขึ้นไป 
b. ใช้ 2 วิชาระดับ ปวส. ในการเทียบโอน : นำเกรดทั้ง 2 วิชามารวมกันแล้วหารด้วย 2 ถ้าผลหารมากกว่า 2 สามารถเทียบโอนได้ 
2. การเทียบโอนด้วยการสอบ (CE) (เคยเรียนมาแต่ได้เกรดน้อยกว่า C หรือ 2) 
a. ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้สอบได้ 2 ครั้งในหนึ่งวิชา เสียค่าสอบวิชาละ 100 บาท 
b. กำหนดการสอบคณะกรรมการสอบเทียบโอนจะเป็นผู้กำหนดว่าช่วงเวลาและวิชาในการสอบเทียบโอน 
c. การสอบผ่านเมื่อได้ผลคะแนนไม่น้อยกว่า 60% ของจำนวนข้อสอบในแต่ละวิชา 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา