โลโก้เว็บไซต์ ทีมงานคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง  เป็นวิทยากรอบรมบูรณาการด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมงานคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมบูรณาการด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 101 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ทีมงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมบูรณาการและดำเนินกิจกรรมในด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน ณ บ้านหนองอ้อ และบ้านแม่กอย ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  24-25 มิถุนายน 2563
          การถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นความร่วมมือของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำแป้งกล้วย ฟักทองผง ข้าวเกรียบฟักทอง  และข้าวเกรียบกล้วย อาจารย์ณัฐอมร  จวงเจิม อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรอบรมเรื่องการปรับภูมิทัศน์สวนสมุนไพร และนางสาวกัญญารัตน์  โพธิตา เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี เป็นผู้ช่วยวิทยากร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กลุ่มชุมชนนำไปขยายผล ปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างอาชีพเสริมต่อไป
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว / ภาพ : อาจารย์สุพัฒน์   ใต้เวชศาสตร์ / กัญญารัตน์  โพธิตาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา