โลโก้เว็บไซต์ ขอความร่วมมือใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการเกิดโรคติดเชื้อโควิด-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอความร่วมมือใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการเกิดโรคติดเชื้อโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 พฤษภาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 227 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         จังหวัดลำปางขอความร่วมมือใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานที่การจัดทำบัตรประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนและขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร ในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จากภายใน 60 วันนับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรให้ขยายเป็น 120 วัน โดยมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ ตามรายละเอียดแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา