โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 มีนาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 481 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชนที่มาติดต่อราชการ    โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร กำหนดเปิดประตูเข้า-ออกด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ  (จุดคัดกรอง) เพียงจุดเดียว และปฏิบัติการคัดกรองผู้เข้า-ออก เป็นประจำทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
          นอกจากการคัดกรองผู้เข้ามาเบื้องต้น โดยให้ลงชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ทะเบียนรถ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  โดยการงดให้บริการเข้าห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 – 12 เมษายน 2563  ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการออนไลน์และรอรับหนังสือได้ที่ชั้น 1 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  งดใช้สนามกีฬาและโรงยิมทุกแห่งในมหาวิทยาลัย  จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่จุดบริการต่างๆ ได้แก่ จุดคัดกรอง (ประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย) จุดเซ็นชื่อทำงานประจำวัน จุดบริการห้องการเงิน จุดบริการห้องทะเบียน  รวมทั้งจัดหาสบู่เหลวเพื่อล้างมือในห้องน้ำทุกอาคาร  และดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดทั้งในห้องพักอาจารย์ และในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียนรวมคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (CB) อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ (CL) และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว/ภาพ : คณะทำงานศูนย์ประสานงานติดตามปละประเมินสถานการณ์ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) มทร.ล้านนา ลำปาง

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา