โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมจีน ในรายวิชาภาษาจีน สร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมจีน ในรายวิชาภาษาจีน สร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 298 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานศึกษาทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา ลำปาง   จัดกิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมจีน ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม  จังหวัดลำปาง แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาจีน
          อาจารย์ภาณุ​เดช​ จริย​ฐิตินันท์  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาจีน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมจีนครั้งนี้ มีนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน 1 วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน และวิชาภาษาจีนสำหรับงานบริการ  โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมจีนในมิติด้านต่างๆ ทั้งวิถีการดำเนินชีวิตที่แสดงออกในด้านของวัฒนธรรม เทศกาลประเพณี ความเชื่อ ศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวัติความเป็นมาของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดลำปาง
         นอกจากนี้โครงการนี้ยังปลูกจิตสำนึกด้านจิตอาสา ปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคมโดยรวม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมจากภายใน ให้บุคคลรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีมอีกด้วย อาจารย์ผู้สอนกล่าวในตอนท้าย
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ / ที่มาของข่าว : อาจารย์ภาณุเดช จริยฐิตินันท์ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา