โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Young Entrepreneur ep.2 Street  Food  ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Young Entrepreneur ep.2 Street Food ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 552 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        26 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาสาขาการจัดการ และสาขาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Young Entrepreneur ep.2 Street  Food   บริเวณลานจอดรถอาคารบริหารธุรกิจฯ  เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะความรู้ที่มีความสอดคล้องกับวิชาในหลักสูตร และเพื่อพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้รอบรู้ โดยมี ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นประธานเปิด
        นางสาวสุรัตติกาล  หมอยา  นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในการส่งเสริมด้านการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษา ซึ่งมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์การจัดการและการตลาด ที่ประกอบด้วยนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิชาการวางแผนการตลาด วิชาการจัดการการค้าปลีก วิชาการบริหารการค้าปลีก วิชาศิลปะการขาย วิชาบรรจุภัณฑ์ วิชาการจัดการการขาย และวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค  โดยทางนักศึกษาได้ร่วมกันจัดงาน Young Entrepreneur ep.2 Street  Food   ขึ้น เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาสู่บัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
          การจัดกิจกรรม Young Entrepreneur ep.2 Street  Food    ประกอบด้วย การประกวดโฟล์คซอง  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง  การออกร้านของนักศึกษา การทดสอบชิมผลิตภัณฑ์อาหาร โดยนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วนิดา อินตาสาย เจ้าของและผู้สอนวิชากีตาร์ สถาบันแอ็คเซ็นท์ มิวสิค  อาจารย์รุ่งทิวา ฟูคำ อาจารย์สอนร้องเพลง และอาจารย์ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ เป็นผู้ตัดสิน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมี อาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร อาจารย์ปรีดา ตัญจนะ อาจารย์อนิตา ประดาอินทร์ และอาจารย์ญาดา คำลือมี เป็นที่ปรึกษาโครงการ นักศึกษากล่าวในตอนท้าย
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : สุพรรณี  ปีบ้านใหม่ / อ.กรณิศ  เปี้ยอุดรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา