โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาทางวิชาการ “ปรับทัศนคติและจิตสำนึกในการทำงาน” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาทางวิชาการ “ปรับทัศนคติและจิตสำนึกในการทำงาน”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 507 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          20 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปรับทัศนคติและจิตสำนึกในการทำงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  โดยมี ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิด
          นางสาวพรธิตา  เตชะสืบ ประธานการจัดโครงการสัมมนาฯ กล่าวว่า  การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต – บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) รายวิชาสัมมนาทางการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ของนักศึกษาปริญญาตรี เทียบโอน 2/2 และนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี 3/4 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการจัดสัมมนาเชิงการจัดการ ในปีการศึกษา 2562 ทางคณะทำงานจัดสัมมนาได้เลือกหัวข้อ การปรับทัศนคติและจิตสำนึกในการทำงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจเสริมสร้างทัศนคติในการทำงาน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
          การจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสืบศักดิ์  คงไทย และคุณพรผกา  จอมเพชร นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญการดำเนินกิจกรรม เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน จาก อบต.บ้านเสด็จ  เทศบาลนครลำปาง  โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  อบต.บ้านเสด็จ  โรงเรียนกิ่วลมวิทยา และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ประธานจัดสัมมนาฯ กล่าวในตอนท้าย
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : อ.คงศักดิ์  ตุ้ยสืบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา