โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปวส. พ.ศ. 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปวส. พ.ศ. 2562

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 307 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          13 กุมภาพันธ์  2563  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  วิทยาคุณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
          การจัดการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 โดยมีการจัดประชุม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO-Conference) พื้นที่พิษณุโลก และพื้นที่น่าน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณณัฐพงศ์  แดงหล้า สำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นวิทยากรในการสัมมนา
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ / ที่มาของข่าว : พจมาศ  คำปัน / สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา