โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2มิติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2มิติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 602 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นายวรุฒ เตรียมแรง และนายวิทวัฒน์ ไทยงาม นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง  เข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ระดับชาติ ครั้งที่12  สาขาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2มิติ  ระหว่างวันที่12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมรับรางวัลรองชนะเลิศ
          การเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าว เพื่อการพัฒนาด้านวิชาการและด้านทักษะด้านวิชาชีพทางวิศวกรรม   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร  สุรินทร์  เป็นผู้ดูแล  สำหรับผลการแข่งขัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
          การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ระดับชาติ ครั้งที่12  ประกอบด้วย การแข่งขันวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม   การแข่งขันการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับวิศวกร  การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น  การแข่งขันเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ   การแข่งขันเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ   การแข่งขันการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องกล   การแข่งขันทักษะทางเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC)   การแข่งขันงานทดสอบฝีมืองานเชื่อมโลหะด้วยกระบวนการเชื่อม SMAW   การแข่งขันการสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้ คนขับ (UAVs) ขนาดเล็ก   การแข่งขันคอนกรีตกำลังสูงผสมขยะพลาสติก   การแข่งขันโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว   การแข่งขันออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะด้วยอุปกรณ์ขนาดจิ๋ว (SMD)   การแข่งขันทักษะด้านระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม   การประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา   การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์   การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพของนักศึกษา   การแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติ
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ / ที่มาของข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร  สุรินทร์ 






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา