โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมหลักสูตรสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมหลักสูตรสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มกราคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 365 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          22 มกราคม 2563 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) หลักสูตร “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart  Accountants)  ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563 โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด
          ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวว่า การจัดอบรมหลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่นี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ด้านการจัดการเรียนการสอน  เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสาขาการบัญชีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ให้มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี และได้รับแนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์และแนวทางสู่สายงานทางด้านวิชาชีพบัญชี  ขอให้นักศึกษาทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมจงเก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับครั้งนี้ให้ได้มากที่สุด เพื่อนำไปพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี ได้รับแนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์และแนวทางสู่สายงานทางด้านวิชาชีพบัญชีต่อไป
         ด้านอาจารย์สิงหา  คำมูลตา กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ทางสาขาดำเนินการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีนักศึกษาสาขาบัญชีเข้าร่วม 91 คน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป UPDATE ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีและงาน การส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing  ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการสนับสนุนวิทยากร
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : สาขาการบัญชีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา