โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัย พร้อมรับรางวัลเชิดชูเกียรติ'63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัย พร้อมรับรางวัลเชิดชูเกียรติ'63

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มกราคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 197 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          17 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง ร่วมงานสถาปนา ครบรอบ15 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ณ ศาลาราชมงคล  โดยมี รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นประธานในพิธี
          สำหรับผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์   สัสดีแพง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประเภทอาจารย์  นายเจษฎา  วัฒนานุรักษ์ รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประเภทศิษย์เก่าด้านส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง  นายณัฐปัตย์  เกตุดี  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประเภทนักศึกษา ด้านทักษะผู้นำ  และนายผาสุก   เชียงตอง   รับเกียรติบัตรประเภทศิษย์เก่าที่ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Rajamangala University of Technology Lanna) เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐ ได้รับการยกฐานะขึ้นจากวิทยาเขต ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2533 และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ "พระมหาพิชัยมงกุฎ" และ "พระราชลัญจกร" ประจำพระองค์จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย และยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเปิดทำการเรียนการสอน 6 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย  น่าน ตาก พิษณุโลก และลำปาง
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ  : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา