โลโก้เว็บไซต์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ A cup of joe จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Intensive coffee sensory evaluation course หรือ การประเมินกาแฟทางประสาทสัมผัส | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ A cup of joe จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Intensive coffee sensory evaluation course หรือ การประเมินกาแฟทางประสาทสัมผัส

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 279 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ A cup of joe จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Intensive coffee sensory evaluation course หรือ การประเมินกาแฟทางประสาทสัมผัส

ที่อาคาร Coffee Go Green สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Intensive coffee sensory evaluation course หรือ การประเมินกาแฟทางประสาทสัมผัส เพื่อพัฒนาทักษะการรับกลิ่นรสและการคัพปิ้งกาแฟแบบมือาชีพตามมาตรฐานของสมาคมกาแฟพิเศษ (SCA) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ หัวหน้าโครงการฯ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Intensive coffee sensory evaluation course เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง กับ A cup of joe ภายใต้โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม มทร.ล้านนา ลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป ซึ่งผู้อบรมได้รับความรู้และทักษะการใช้การทดสอบชิมตามมาตรฐานสากล โดยมีเนื้อหาการฝึกอบรมเกี่ยวกับ การรับรสชาติ การรับกลิ่น การทดสอบชิม และการประเมินคุณภาพกาแฟ

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา