โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net ปีการศึกษา 2562  ระดับสนามสอบ จังหวัดลำปาง   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ จังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มกราคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         15 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net ปีการศึกษา 2562  ระดับสนามสอบ จังหวัดลำปาง   โดยมีคณะกรรมการระดับสนามสอบเข้าร่วมประชุม   50  คน

         ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยในนามประธานศูนย์สอบ ว่า “การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ ประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ และเพื่อให้ผลการทดสอบสามารถสะท้อนภาพของการจัดการศึกษาได้ การบริหารการทดสอบที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม และมีมาตรฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญ”

         “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นหนึ่งในศูนย์บริหารการจัดสอบให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ) กำหนด และตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจัดสอบนักเรียนและนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และระดับ ปวส. 2 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ทางศูนย์สอบจะต้องมีการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อม การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net ปีการศึกษา 2562  ระดับสนามสอบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการระดับสนามสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ สทศ. กำหนดอย่างเคร่งครัด” ประธานศูนย์สอบกล่าว

        สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการสนามสอบประจำจังหวัดลำปางเข้าร่วม จำนวน  14 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา  วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม  วิทยาลัยการอาชีพเถิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง  โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  โรงเรียนเถินวิทยา  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

         ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
         ที่มาของข่าว : วสุกัญญา  พีระพันธ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา