โลโก้เว็บไซต์ อ.คณะวิทย์ ฯ เป็นวิทยากรอบรมทำผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมล้านนา และถั่วเหลืองหมักเตมเป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อ.คณะวิทย์ ฯ เป็นวิทยากรอบรมทำผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมล้านนา และถั่วเหลืองหมักเตมเป

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 พฤศจิกายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 257 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมล้านนาและถั่วเหลืองหมักเตมเป ให้แก่ ชุมชน ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562
          การจัดอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมต์ ลำปาง ถ่ายทอดการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 10 คน เพื่อให้ชุมชนสามารถนำเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ในการถนอมอาหารและต้อนรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งขยายผลในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีการใช้ข้าวหอมล้านนา ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มาหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
          ข่าว /ภาพ : อ.สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา