โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครครอบครัวชาวไทยเพื่อทำหน้าที่ครอบครัวเจ้าภาพและดูแลเยาชวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครครอบครัวชาวไทยเพื่อทำหน้าที่ครอบครัวเจ้าภาพและดูแลเยาชวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มิถุนายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 196 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เปิดรับสมัครอบครัวชาวไทยเพื่อทำหน้าที่ครอบครัวเจ้าภาพรับและดูแลเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น อายุระหว่าง 18-30 ปี  ที่เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559  ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน  2559   สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dcy.go.th  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม  255  หรือสอบถามรายละเอียดโทร.02-6516534  ในวันเวลาราชการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา