โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง  ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการนานาชาติ The  Asean Food Conference 2019 ครั้งที่ 16  ณ เมืองบาหลี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการนานาชาติ The Asean Food Conference 2019 ครั้งที่ 16 ณ เมืองบาหลี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 245 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ  The  Asean Food Conference 2019 ครั้งที่ 16  ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562
          สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว ประกอบด้วย ผลงาน  Identification of Volatile Profiles and Sensory Aspect of Coffee Fermented with Carbonic Process และ ผลงาน Characterization of Thai Green Arabica Coffee Bean using Chemical Composition and Sensory Quality โดย รองศาสตราจารย์  ดร.วันเพ็ญ  จิตรเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ผลงาน  A Short Film Series to Enhance Thai Farmer Ability to Improve Coffee Quality โดย ดร.อภินันท์  จิตรเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผลงาน  Development of coffee Value chain  for  Value Added  in small Scale  of  Farmer โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา,ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ และอาจารย์คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการและเสนอผลงานวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอาหาร
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : รองศาสตราจารย์  ดร.วันเพ็ญ  จิตรเจริญ   , ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา