โลโก้เว็บไซต์ สาขาการตลาด มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา หาเงิน (ล้าน) จากโลกออนไลน์  บูรณาการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการตลาด มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา หาเงิน (ล้าน) จากโลกออนไลน์ บูรณาการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 กันยายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 655 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         27  กันยายน 2562  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดโครงการสัมมนาการตลาด “หาเงิน (ล้าน)  จากโลกออนไลน์”  ณ ห้องบรรยายรวม ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  เพื่อนำความรู้ในภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง โดยมี ดร.สุเทพ  ทอง มา ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด
         ดร.สุเทพ  ทอง มา ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า การจัดสัมมนาทางการตลาดครั้งนี้  มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งนักศึกษาต้องมีทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาของตน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานในอนาคต  จากหัวข้อของการสัมมนา เรื่อง  หาเงิน (ล้าน) จากโลกออนไลน์   นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ที่นักศึกษาจะนำไปปรับใช้ในการสร้างงาน หรือสร้างอาชีพเสริมได้ตามความถนัดของตน
         ด้านนายวงศกรณ์  พานประทีป ประธานโครงการสัมมนา กล่าวว่า การจัดสัมมนาการตลาด “หาเงิน (ล้าน)  จากโลกออนไลน์”   เป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาการตลาด (BBABA613 และ 12021404)  โดยมีผู้จัดประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1, 2 (เทียบโอน) จำนวน 32 คน และ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 12 คน รวม 44 คน  เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการวางแผน การแบ่งหน้าที่ และฝึกการทำงานเป็นทีมฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็น และกระบวนการตัดสินใจทางด้านต่างๆ ของการตลาด ตลอดจนการสร้างความเข้าใจในบทบาทของการตลาดต่อองค์กรธุรกิจ และความสัมพันธ์กับหน้าที่ทางธุรกิจอื่น โดยมุ่งเน้นการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
          การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวิศรุต  ปัญญาประดิษฐโชค ประธานบริษัทปลาทู 168 ไทยแลนด์ และบริษัท 8898 production และ คุณจักรวาล  แก้วนิล ผู้จัดการทั่วไปบริษัท 8898 Production เป็นวิทยากร  โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 200 คน ซึ่งนักศึกษาจะได้รับความรู้ เกิดแนวคิด แนวปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะนำไปประกอบธุรกิจส่วนตัวในอนาคต ประธานโครงการสัมมนาฯ กล่าวในตอนท้าย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : จตุพร  โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา