โลโก้เว็บไซต์ การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ กรกฎาคม 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ กรกฎาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 สิงหาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 19 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560)

           การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ กรกฎาคม 2562 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา