โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและบริการ จัดสัมมนาโครงการ “Photo for Tourism ต๊ะตอนยอน  ออนท่ามะโอ” ส่งเสริมทักษะด้านการถ่ายภาพ เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและบริการ จัดสัมมนาโครงการ “Photo for Tourism ต๊ะตอนยอน ออนท่ามะโอ” ส่งเสริมทักษะด้านการถ่ายภาพ เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 กันยายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 533 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          9 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ  “Photo for Tourism ต๊ะตอนยอน  ออนท่ามะโอ” เพื่อสร้างความรู้ และถ่ายทอดเทคนิคในการถ่ายภาพสมาร์ทโฟนให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา  โดยได้รับเกียรติจากคุณภาคภูมิ  เรืองสิร์กุล เป็นวิทยากร
          ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  กล่าวว่า การจัดโครงการ “Photo for Tourism ต๊ะตอนยอน  ออนท่ามะโอ”  เป็นหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนาการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้วิธีการดำเนินงานการจัดสัมมนา  และเป็นการเสริมสร้างทักษะการถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่าท่ามะโอ  อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการถ่ายภาพ สามารถนำปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในอนาคตได้
          สำหรับการจัดอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก  คุณภาคภูมิ  เรืองสิร์กุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ เจ้าของเพจลำปางรีวิว เป็นวิทยากรในการอบรมเทคนิคถ่ายภาพในแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมเมืองโบราณชุมชนท่ามะโอ ในส่วนของภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติและมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา