โลโก้เว็บไซต์ ชมรมสื่อสร้างสรรค์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ชมรมสื่อสร้างสรรค์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 กันยายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 63 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ชมรมสื่อสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์  สร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสมาชิกชมรมในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2562 ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมให้ความรู้ด้านการผลิตอย่างหลากหลาย
          นายมหัตม์วิน  รัตนสิงห์ ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า ปัจจุบันการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เป็นช่องทางที่สะดวกและสามารถเข้าถึงผู้รับสารได้อย่างรวดเร็ว ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้าและทันสมัย มีการพัฒนาโปรแกรมสำหรับการจัดทำสื่อ หลากหลายรูปแบบมีภาพประกอบทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  และยังสามารถบันทึกเสียงประกอบให้เกิดความน่าสนใจได้ตามรสนิยมของแต่ละคนได้อย่างหลากหลาย  และในอนาคตความรู้ต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันมีการมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งปัจจุบันนักศึกษายังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการนำเสนองานให้น่าสนใจและขาดองค์ความรู้ในการจัดทำสื่อที่หลากหลาย  ทางชมรมสื่อสร้างสรรค์ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการฝึกทักษะการผลิตสื่อด้านภาพและเสียง การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน การนำเสนองาน และฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
         สำหรับการจัดอบรมดังกล่าว เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะและมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น เทคนิคการเขียนบทวิดิทัศน์ เทคนิคการตัดต่อวิดิโอด้วยสมาร์ทโฟน การผลิตรายการวิทยุและเทคนิคการจัดทำสปอตวิทยุ ทั้งนี้มีอาจารย์กีรติ  วุฒิจารี  อาจารย์สรวิทย์  ปานพินิจ คุณจตุพร  โปธาคำ และคุณจารุวรรณ สุยะ เป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดอบรม มีสมาชิกชมรมเข้าร่วมจำนวน 35 คน ซึ่งภายหลังจากการอบรมสมาชิกสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน และการจัดทำหนังสั้นที่ทางชมรมจะมีการจัดประกวดต่อไป ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์กล่าวในตอนท้าย
         ข่าว/ภาพ : ชมรมสื่อสร้างสรรค์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา