โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรม แปรรูปสับปะรด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรม แปรรูปสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 กันยายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 229 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          3 กันยายน 2562 อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด และวิสาหกิจชุมชน บ้านเสด็จ ต.เสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 40 คน

          การจัดอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในการพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย  จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ จ.ลำปาง  เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสับปะรดแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สับปะรด และสร้างอาชีพเสริมแก่กลุ่ม ทั้งนี้การจัดอบรมประกอบด้วย การทำสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง เยลลี่สับปะรด แยมสับปะรด และเต้าฮวยท้อปปิ้งสับปะรด 
          ข่าว/ภาพ : อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา