โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ เรื่อง “การประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝังตัวเพื่อควบคุมอุปกรณ์ผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยระบบ IoT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิศกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ เรื่อง “การประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝังตัวเพื่อควบคุมอุปกรณ์ผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยระบบ IoT

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 กันยายน 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 279 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ เรื่อง “การประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝังตัวเพื่อควบคุมอุปกรณ์ผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยระบบ IoT

ที่อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) คณะวิศกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝังตัวเพื่อควบคุมอุปกรณ์ผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยระบบ IoT ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ภายใต้โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยงครธวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ ช้างเนียม  อาจารย์เกษตม  ตรีภาพ  อาจารย์อำนาจ ผัดวัง และอาจารย์ประสงค์  วงค์ชัยบุตร  เป็นวิทยากรในการอบรมฯ

สำหรับการเข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง สาขาไฟฟ้ากำลัง  เข้าร่วมจำนวน 10 คน  อาจารย์ 2 คน, สาขาแมคคาทรอนิกส์  จำนวน 6 คน อาจารย์ 2 คน ,สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 คน อาจารย์ 1 คน , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6 คน อาจารย์ 1 คน  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เข้าร่วม 2 คน  อาจารย์ 1 คน   วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 3 คน อาจารย์ 2 คน  และมีนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีชั้นปีที่3  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมจำนวน 17   คน

ข่าว : ณัฐพรรณ งามสม
ภาพ : คณะวิศกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา