โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ Young  Inventors เปิดเวทีแห่งความคิดสร้างสรรค์  ส่งเสริมนักนวัตกรรุ่นใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ Young Inventors เปิดเวทีแห่งความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมนักนวัตกรรุ่นใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 345 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          30 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ Young Inventors เมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา เปิดเวทีให้นักเรียนในจังหวัดลำปาง ได้แสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์สู่นักนวัตกรรุ่นใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมี ดร.สุเทพ   ทองมา  ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ

          ดร.สุเทพ   ทองมา  ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาบนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง และผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ ภายใต้ปรัชญามหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน นอกจากการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยแล้ว การเปิดเวทีให้นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดลำปางได้แสดงผลงานด้านนวัตกรรม ยังเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ด้านเกษตรอุตสาหกรรม โดยการจัดโครงการ  Young Inventors เมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ครั้งนี้จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์สู่การเป็นนักนวัตกร ตลอดจนนักจัดการด้านเกษตรและอาหารได้

          ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลวิชญ์  พานิชกุล ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้มีนักเรียนในจังหวัดลำปางส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 6 โรงเรียน 10 ผลงาน ประกอบด้วย โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ผลงาน Good life เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี โดยใช้ผักปลไม้มาแปรรูปเป็นอาหารเสริม และผลงาน Health Food  เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ใช้ผัก ผลไม้ มาแปรรูปเป็นสีธรรมชาติ สามารถนำผลิตภัณฑ์มาใช้ในการประกอบอาหารและปรุงแต่งอาหาร  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ผลงานการศึกษาประสิทธิภาพของการดาษจากเปลือกข้าวโพดในการช่วยชะลอการสุก ป้องกันการเกิดเชื้อราและลดการกระแทก  ผลงานการศึกษาผำ พืชน้ำเมืองง้าวเงินนวัตกรรมพัฒนาสู่อาชีพ โดยศึกษาการเจริญเติบโตของผำในสภาที่แตกต่าง เช่นสีของแหล่งเพาะเลี้ยง สารละลายที่ใช้เพาะเลี้ยง รวมทั้งความพึงพอใจจากผลิตภัณฑ์ผำ  โรเรียนเสริมงามวิทยา ผลงานหลอดดูดรักษ์โลก เพื่อลดหลอดพลาสติกที่ก่อให้เกิดขยะภายในโรงเรียนและชุมชน โรงเรียนดอนไชยวิทยา ผลงานน้ำตาลสับปะรด เพื่อลดปัญหาสับปะรดล้นตลาดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์  โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ผลงานไส้อั่วเห็ดสามอย่าง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านให้หลากหลาย ผลงานสีธรรมชาติ (ข่าวเนียวมูล 4 สี)  โรงเรียนประชาราชวิทยา ผลงาน Smart V-solar Version 2 เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ โดยใช้พลังงานทดแทน ผลงานไส้หวด ชวนประหยัด เพื่อประดิษฐ์นวัตกรรมที่ช่วยในการประหยัดเวลาและพลังงาน  โดยในการดำเนินกิจกรรมมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นพี่เลี้ยงและชมนิทรรศการผลงานของนักเรียน

          สำหรับการจัดโครงการ Young Inventors เมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา มีการนำเสนอผลงานภาคบรรยายและนิทรรศการสาธิตแก่คณะกรรมการ โดยมีทีม MSP.PRT เจ้าของผลงานการศึกษาประสิทธิภาพของการดาษจากเปลือกข้าวโพดในการช่วยชะลอการสุก ป้องกันการเกิดเชื้อราและลดการกระแทกจากโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีม Smart v-solar version 2  ผลงาน Smart V-solar Version 2 เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ โดยใช้พลังงานทดแทน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และทีมเตาเผาอัจฉริยะ ผลงานไส้หวด ชวนประหยัด เพื่อประดิษฐ์นวัตกรรมที่ช่วยในการประหยัดเวลาและพลังงาน จากโรงเรียนประชาราชวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวในตอนท้าย

          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลวิชญ์  พานิชกุล / พจมาศ  คำปัน
          ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง
          ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก https://www.facebook.com/pg/pprrmutllampang/photos/?tab=album&album_id=659282027897238


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา