โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษแบบ ACTIVE LEARNING สำหรับครูโรงเรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษแบบ ACTIVE LEARNING สำหรับครูโรงเรียน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 173 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษแบบ ACTIVE LEARNING สำหรับครูโรงเรียน

เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ "การอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษแบบ ACTIVE LEARNING สำหรับครูโรงเรียน" ซึ่งโครงการนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้แก่ครูโรงเรียนพิชัยวิทยาที่ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจหลักการและแนวคิด ACTIVE LEARNING ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และครูสามารถวิเคราะห์หาปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึง ครูสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมภาษาอังกฤษ ACTIVE LEARNING ในการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการสอนของครู และผลการเรียนรู้ของเด็ก

ผลจากการอบรมครั้งนี้ ครูมีความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมแบบ Active Learning มากขึ้น สามารถออกแบบ ประยุกต์กิจกรรมสำหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับการเรียนรู้แต่ละระดับได้ และมีความพึงพอใจในหลักสูตรการอบรมที่ 4.83 อยู่ในระดับที่มากที่สุด เพราะครูให้ความเห็นต่อการจัดอบรมครั้งนี้ว่า สามารถนำเทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษแบบ Active Learning มาประยุกต์ใช้ได้จริงในชั้นเรียนที่สอนของโรงเรียน

ภาพ/ข่าว: อาจารย์พิมเนตร เทพปัญญา
ขอบคุณภาพ/ข่าว จากเพจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลําปาง
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา