โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 คุณสมเกียรติ วันทา ผู้จัดการทั่วไป บริษัทสยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) พร้อมทั้ง คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ได้จัดกิจกรรมภายใต้ร่วมมือระหว่าง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรอบรู้ สามารถให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับธุรกิจท้องถิ่นได้

ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมด้านการบริหารการจัดการร้านค้าปลีกโดยทีมวิทยากรจากผู้มีประสบการณ์ จากบริษัทสยามแม็คโครฯ หลังจากนี้นักศึกษาจะลงพื้นที่สำรวจร้านค้าปลีกท้องถิ่นที่ต้องการพัฒนาตนเอง เพื่อนำเสนอแผนพัฒนาร้านค้าปลีกต่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และเจ้าของร้านค้าปลีก รวมทั้งการลงมือปฏิบัติจริงตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี (เทียบโอน) รวมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน ณ ห้อง 14-204 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพ/ข่าว: อัจฉราพร แปลงมาลย์
ขอบคุณภาพ/ข่าว จากเพจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลําปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา