โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดพิธีเปิดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักศึกษาโครงการ BRIC  ห้องเรียนในไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดพิธีเปิดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักศึกษาโครงการ BRIC ห้องเรียนในไทย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 สิงหาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 307 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          27 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) จัดพิธีเปิดโครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักศึกษาโครงการ BRIC ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบร่วมการเรียนการสอนระหว่างประเทศ International Class Program : BRIC Program 2019  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาในโครงการ

          รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  วิทยาคุณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการจัดโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนักศึกษา  BRIC (Brawijaya Rajamangala International Collaboration) โดยโครงการดังกล่าวมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอินโดนีเซียกับนักศึกษาไทย ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนต่างประเทศ  ณ มหาวิทยาลัยบราวิจายา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562  และห้องเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่าง เดือนสิงหาคม –ตุลาคม 2562  โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 64 คน 

          ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลำปาง กล่าวว่า การจัดพิธีเปิดโครงการและการต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาในครั้งนี้  เป็นการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย สังคมไทย ขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาโครงการ BRIC โดยในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนในไทย นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะใช้ห้องเรียนที่ มทร.ล้านนา ลำปาง และ มทร.ล้านนา น่าน ซึ่งนอกจากการเรียนการสอนในภาควิชาการแล้ว นักศึกษายังจะได้เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการปรับตัวเข้ากับสังคม และทักษะ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว ทักษะในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

          ข่าว /ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา