โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี2559 รุ่นที่ 1 พัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี2559 รุ่นที่ 1 พัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 11 มิถุนายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 151 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          (10 มิถุนายน 2559) ที่ห้องบรรยายรวม อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสู่ SMEs ไทย กำหนดจัดอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 โดยได้รับเกียรติจากคุณวิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์  รองผู้อำนวยการหลักสูตร LIT-MBA  เป็นวิทยากรอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรม 150 คน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญด้านการขับเคลื่อนผู้ประกอบการรายใหม่หรือผู้ที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจ ให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย  การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นผู้จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Start up) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME BANK) เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงทางการเงิน ให้การสนับสนุนด้วยการให้สินเชื่อหรือร่วมลงทุน สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย มีส่วนร่วมในการคัดคนรุ่นใหม่สู่กระบวนการบ่มเพาะ พร้อมทั้งทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์หลากหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งจะสามารถช่วยผู้ประกอบการรายใหม่ ให้นำแนวคิดและองค์ความรู้ด้านต่างๆที่เกิดจาการวิจัยและพัฒนามาสร้างให้เป็นสินค้าและบริการในเชิงพาณิชย์ได้
    
          ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชญา วรามิตร กล่าวในนามของผู้จัดโครงการฯ ว่า การดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับผิดชอบการจัดอบรม จำนวน 200 ราย โดยแบ่งการจัดอบรม 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 จัดอบรม 100 ราย ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 50 ราย  โดยรุ่นที่ 1 มีผู้เข้าอบรม 5 ประเภท ประกอบด้วย นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ผู้สนใจประกอบธุรกิจแต่ยังไม่มีธุรกิจ ผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการมาแล้วไม่เกิน 3 ปี  วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มโอทอป ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะจัดให้มีนักวินิจฉัย ที่ปรึกษาการฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเหล่านี้เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทย ในการขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย
          ข่าว/ภาพ :จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : อ.กรณิศ เปี้ยอุดรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา