โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 สิงหาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 226 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          7 สิงหาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษารู้จักหลักธรรมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด

          การจัดอบรมดังกล่าว จัดเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ มีความศรัทธาในหลักคำสอนของศาสนาอย่างถูกต้อง และเพื่อพัฒนาจิตใจด้านคุณธรรม จริยธรรมเกิดการคิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น นำไปสู่การพัฒนาครอบครัว สังคมและประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจากคุณวรรณภา ปัญญาผูก  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บรรยายเรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และคุณอธิษฐาน วงศ์ใหญ่  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลำปาง บรรยายเรื่องหลักธรรมและวิธีการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรม 450 คน
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : ฝ่ายกิจการนักศึกษา / สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา