โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  จัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2561  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 4 สิงหาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 603 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          3 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์  เพื่อให้บัณฑิตทราบขั้นตอนและการปฏิบัติตนก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดี

          ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความเชี่ยวชาญบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างยาวนาน  ในแต่ละปีจะมีการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมและท้องถิ่นจำนวนมาก ในส่วนของเขตพื้นที่ลำปางมีผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 455 คน

          การจัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตทราบขั้นตอนและการปฏิบัติตนก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปกครอง ญาติบัณฑิต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ซึ่งบัณฑิตที่ผ่านการฝึกซ้อมย่อยจากเขตพื้นที่ จะเข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 โดยภาพเช้าเป็นบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ภาคบ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์  ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวในตอนท้าย

          สำหรับการจัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าว มีการฝึกซ้อม 2 วัน โดยวันแรกจัดการฝึกซ้อม ณ สาขาวิชา และวันที่สองเป็นการฝึกซ้อมในอาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้ปกครอง ญาติบัณฑิต คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง

          ข่าว /ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา