โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                อาจารย์คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ นำทีมงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมอบรมโครงการพัฒนาเวปไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB 1  อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด 

                สำหรับการจัดอบรมดังกล่าวจัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยและ 16 หน่วยงานหลักให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเนื้อหา ประกอบด้วย การหาข้อตกลงร่วมกันในการจัดการและดูแลเว็บไซต์ การจัดการเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแล และ การสร้างแบนด์เนอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ ทั้งนี้มีผู้ผู้บริหาร บุคลากรพื้นที่ คณะ สำนัก กอง และสถาบัน เข้าร่วมอบรม

                ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
                ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา