โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พร้อมนำเสนอผลงานวิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พร้อมนำเสนอผลงานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 กรกฎาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 113 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคม” (Creative Innovation and Technology for Sustainable Agriculture) ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
          การจัดประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสําหรับนักวิจัยในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองในด้านวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นองค์ความรู้ ที่มีความสําคัญในการสร้างประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วภูมิภาคของประเทศ ตามนโยบายรัฐสู่ความมั่นคงและยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  นำผลงานจัดแสดงทั้งสิ้น 22 ผลงาน ประกอบด้วย ผลงานภาคโปสเตอร์ 16 ผลงาน  ภาคบรรยาย 4 ผลงาน และผลงานระดับนานาชาติ 2 ผลงาน
          สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย  การนําเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง และนักวิจัย นักวิชาการสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จํานวน 563 ผลงาน ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จํานวน 40 ผลงาน และสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม จํานวน 60 ผลงาน การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง จํานวน 10 โครงการ ตลอดจนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง นิทรรศการ  Kiyori Project จัดแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่พัฒนาร่วมกับ Tama Art  การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากกัญชาของประชาชนชาวไทยอย่างทั่วถึง” โดยผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา
          ที่มาของข่าว : สุนิสา ติ๊บคำ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา