โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up รุ่นที่ 2 สนองนโยบายรัฐบาล พัฒนา SMEs กระตุ้นเศรษฐกิจไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up รุ่นที่ 2 สนองนโยบายรัฐบาล พัฒนา SMEs กระตุ้นเศรษฐกิจไทย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 25 มิถุนายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 391 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    (24 มิถุนายน 2559) นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 รุ่นที่ 2 ณ ห้องบรรยายรวม อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสู่ SMEs ไทย โดยมีคุณกิตติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย รองประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด                         

                 นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญด้านการขับเคลื่อนผู้ประกอบการรายใหม่หรือผู้ที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจ ให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นผู้จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Start up) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME BANK) เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงทางการเงิน ให้การสนับสนุนด้วยการให้สินเชื่อหรือร่วมลงทุน สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย มีส่วนร่วมในการคัดคนรุ่นใหม่สู่กระบวนการบ่มเพาะ พร้อมทั้งทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์หลากหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งจะสามารถช่วยผู้ประกอบการรายใหม่ ให้นำแนวคิดและองค์ความรู้ด้านต่างๆที่เกิดจาการวิจัยและพัฒนามาสร้างให้เป็นสินค้าและบริการในเชิงพาณิชย์ ขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านยังได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจได้

                    ด้าน ดร.ชวชาต สุคนธปฏิภาค ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวในนามหัวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ปี 2559 ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ร่วมดำเนินงานในโครงการนี้เพื่อบ่มเพาะนักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับจังหวัด อีกทั้งเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะในการช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมธุรกิจร่วมกัน ตลอดจนเชื่อมโยงวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการวางแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ โดยแบ่งเป็นหลักสูตรต่างๆ และมีกระบวนการในการจัดทำแผนธุรกิจซึ่งเป็นประโยชน์และผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา ต่อยอดทางธุรกิจได้

                    ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา วนาภิชิต กล่าวในนามของผู้จัดโครงการฯ ว่า การดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับผิดชอบการจัดอบรม จำนวน 200 ราย โดยแบ่งการจัดอบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ทำการจัดอบรมระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา รุ่นที่ 2 จัดอบรมระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2559 ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 150 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณวิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์ รองผู้อำนวยการหลักสูตร LIT-MBA เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจผู้ประกอบการใหม่ และหัวข้อการค้นพบศักยภาพทางธุรกิจในตัวคุณ คุณณริสสร สมสวัสดิ์ เจ้าของแฟรน์ไชน์ Mix Restaurant&Bar ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านนวัตกรรมอาหาร และสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ ตลอดจนคุณพีระรักษ์ พิชญกุล เลขาธิการหอการค้าฯ ได้บรรยายในหัวข้อ บทบาทและความช่วยเหลือของหอการค้าจังหวัดลำปางที่มีต่อนักธุรกิจในจังหวัดลำปาง โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะจัดให้มีนักวินิจฉัย ที่ปรึกษาการฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเหล่านี้เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทย ในการขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย

ข่าว/ภาพ :จารุวรรณ สุยะ

ที่มาของข่าว : อ.กร จันทรวิโรจน์ (ผู้ประสานงาน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ มทร.ล้านนา ลำปาง)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา