โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนศักยภาพและกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดลำปาง 20 ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนศักยภาพและกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดลำปาง 20 ปี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 252 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          18 กรกฎาคม 2562 ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนและคณะดำเนินงานจังหวัดลำปาง ในโอกาสประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนศักยภาพและกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดลำปาง 20 ปี ณ ห้องประชุมซอมพอ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
          สำหรับการจัดประชุมดังกล่าวคณะดำเนินงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ การศึกษา และธุรกิจเอกชน ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา  เพื่อร่วมระดมความคิดและข้อเสนอแนะ รวมทั้งประเด็นปัญหาและแนวทางพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดลำปาง ภายใต้แผนแม่บทที่จะเกิดขึ้นภายหลังการประชุมตามกลุ่มแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการบริการ การพัฒนาคน การค้า การลงทุน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ การพัฒนาศักยภาพเมือง เกษตรยั่งยืนและอุตสาหกรรม
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : ทีมงานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง
          ที่มาของข่าว : อาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา