โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา สืบทอดพระศาสนาตามหน้าที่ชาวพุทธ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา สืบทอดพระศาสนาตามหน้าที่ชาวพุทธ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 393 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         11 กรกฎาคม 2562 ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง  นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ถวายเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดมิ่งเมืองมูล  ต.พิชัย  อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อร่วมสืบทอดศาสนา ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธที่ดี
          การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการเดินขบวนแห่เทียนพรรษาจากบริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ไปยังวัดมิ่งเมืองมูล ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นเวียนประทักษิณรอบวิหาร 3 รอบ กล่าวคำถวายและรับพรจากพระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองมูล 
         การถวายเทียนพรรษานี้เป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน  เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน  พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ส่งผลให้ผู้ถวายได้รับอานิสงส์ด้วย
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา