โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาไทย สืบทอดและรักษาให้คงอยู่คู่สังคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาไทย สืบทอดและรักษาให้คงอยู่คู่สังคม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 351 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาไทย ณ ห้อง 14-602  ชั้น 6 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภาษาไทย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีอาจารย์พงษ์เทพ  ไพบูลย์หวังเจริญ  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิด
         การจัดโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สำหรับกิจกรรมในงาน มีการบรรยายหัวข้อ วัฒนธรรมภาษาไทย และการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้ง 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลางและภาคใต้  โดยมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรศึกษาทั่วไปเข้าด้วยกัน
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ :  อภิรดา  คำฟูบุตร / จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา