โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  ตามโครงการลำปางเย็นสบายเขียวสวย ด้วยมือเรา สร้างป่า สร้างสัมพันธ์ราชมงคลล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการลำปางเย็นสบายเขียวสวย ด้วยมือเรา สร้างป่า สร้างสัมพันธ์ราชมงคลล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 มิถุนายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 724 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                22 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการลำปางเย็นสบายเขียวสวย ด้วยมือเรา สร้างป่า สร้างสัมพันธ์ราชมงคลล้านนา ลำปาง ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำข้างอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอ่างเก็บน้ำข้างอาคารสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมาก
                นางเสาวณีย์  ภู่ทอง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามนโยบายของจังหวัดลำปางที่ให้ทุกหน่วยงานในจังหวัด จัดทำโครงการ "ลำปางเย็นสบายเชียวสวยด้วยมือเรา เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้มีค่า ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้ดอก สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด "ปลูกป่าในใจคน" อีกทั้งเป็นหนึ่งของแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน เพื่อความร่มรื่น เขียวขจี ลดภาวะอาการร้อน ภัยแล้ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง
                สำหรับต้นไม้ที่ปลูกเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพื่อเพิ่มภูมิทัศน์ที่สวยงามในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  ต้นเหลืองเชียงราย  ต้นชมพูพันธ์ทิพย์  ต้นม่วงมงคล  และต้นซากุระ  โดยมีสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้จัดวางผังการปลูก  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร กล่าวในตอนท้าย

                ข่าว  : จารุวรรณ  สุยะ
                ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง / ชมรมถ่ายภาพ มทร.ล้านนา ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา