โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศแก่นักศึกษาใหม่ 62  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศแก่นักศึกษาใหม่ 62

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 มิถุนายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 526 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          19 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด
          นายอภิชาต  ปีบ้านใหม่ รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า  การที่นักศึกษาเข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ส่วนกลาง) และในส่วนของพื้นที่ลำปาง เพื่อให้เกิดการเข้าใจระบบและสามารถใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องตรงกัน  
          การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม แนะนำ การใช้ระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ของมหาวิทยาลัย  เช่น ระบบสมุดบันทึกความดี (Meritbook) เพื่อกรอกโค๊ดกิจกรรมต่างๆ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาซึ่งจะต้องเรียนรู้และมีความเข้าใจในการเข้าใช้งาน โดยจัดอบรมแก่นักศึกษา 2 กลุ่ม คือกลุ่มแรกนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กลุ่มที่สอง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวในตอนท้าย

          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ  / กุลเชษฐ์  บุญมาด้วงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา