โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองปีการศึกษา 62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองปีการศึกษา 62

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 มิถุนายน 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 786 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     4 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและระบบการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง โดยมีอาจารย์เรืองพันธ์  ทรัพย์มี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวรายงานต่อผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานในพิธี
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า กิจกรรมปฐมนิเทศ เป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาใหม่จะรับทราบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลหลักสูตรรายวิชา ตลอดจนข้อมูลอื่นๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในสถาบันแห่งนี้ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาใหม่ได้รับการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม แนวคิด ทัศนคติ การมองโลก และการมองตนเอง เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจนสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว     
    สำหรับปีการศึกษา 2562 มีการจัดประชุมผู้ปกครองควบคู่กับการปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อตอบข้อซักถามในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โอกาสนี้มีการรับรายงานตัวนักศึกษาในภาคบ่ายโดยนักศึกษาใหม่จะเริ่มเรียนปรับพื้นฐานตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน เป็นต้นไป และเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 17 มิถุนายน 2562

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมดจากเพจประชาสัมพันธ์
    ข่าว  : จารุวรรณ  สุยะ
    ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา