โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษายุค Thailand 4.0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษายุค Thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 291 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษายุค Thailand 4.0

วันนี้ (30 พ.ค.62) ที่อาคารอเนกประสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษายุค Thailand 4.0 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 110 คน เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การให้คำปรึกษาหรือการช่วยเหลือนักศึกษาเป็นสื่งสำคัญมาก เนื่องจากคณาจารย์เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใกล้ชัดกับนักศึกษามากที่สุด จึงต้องมีข้อมูลที่พร้อมที่จะดูแลนักษาศึกษาเพื่อให้นักศึกษาพร้อมที่จะเรียนรู้ ปรับตัว และเข้าสู่สังคมของการเรียนและทำงานต่อไป

ด้านอาจารย์เรืองพันธุ์  ทรัพย์มี รองผู้อำนวยการกองการศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นกลไกหนึ่งที่มีความสำคัญต่อตัวนักศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทำหน้าที่ดูแลเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นนักศึกษาใหม่ที่ส่วนใหญ่ห่างไกลจากผู้ปกครอง นักศึกษาต้องมีการปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาใหม่ เพื่อนใหม่ และสภาพแวดล้อมใหม่ ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีความสำคัญ ตลอดจนมีทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป 

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา