โลโก้เว็บไซต์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมวิธีการประเมินตนเองและการเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับส่วนงานสนับสนุน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมวิธีการประเมินตนเองและการเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับส่วนงานสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 201 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ การอบรมวิธีการประเมินตนเองและการเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับส่วนงานสนับสนุน  ปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวว่า  เกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence ( EdPEx ) เป็นหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มาใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษา  ซึ่งจะทำให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักของ PDCA และสามารถพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 80 คน
            การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx มาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน  และเพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
            ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา