โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ (ด้านภาษาอังกฤษ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ (ด้านภาษาอังกฤษ)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 406 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ (ด้านภาษาอังกฤษ)

วันนี้ (24 พ.ค.62) ที่ห้องนวัตกรรม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ เศวตนันทน์ รองคณบดีด้านวิชาการและงานวิเทศสัมพันธ์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ (ด้านภาษาอังกฤษ) โดยมีคณาจารย์สายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมจำนวน 39 คน 

ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ, เพื่อให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพ และถ่ายทอดความรู้เป็นภาษาอังกฤษ, และเพื่อพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์โดยมุ่งเน้นนระดับสากลโดยการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนแบบนานาชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรได้แก่ อาจารย์วัลจิลิน จันทรวิโรจน์, อาจารย์ฐิติรัตน์ วิจารณ์ปรีชา, อาจารย์สถิรศักดิ์ รังสินานนท์, อาจารย์เฉลิมพงศ์ ทำงาน, และ อาจารย์ Josiah Jared S. Dela Paz

ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากวัตถุประสงค์ภายใต้โครงการนี้มีความมุ่งหวังให้คณาจารย์เกิดการพัฒนากระบวนการจัดเรียนการสอนที่เน้นความเป็นสากล เพื่อให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกไร้พรมแดน และยุคดิจิตัล และสามารถนำกระบวนการมาประยุกต์ใช้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในบรรยากาศนานาชาติ และเพื่อให้การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ (ด้านภาษาอังกฤษ)

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา