โลโก้เว็บไซต์ คณะนักวิจัย รายงานความก้าวหน้าระยะที่ 1 โครงการวิจัยสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะนักวิจัย รายงานความก้าวหน้าระยะที่ 1 โครงการวิจัยสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 พฤษภาคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 227 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะนักวิจัย รายงานความก้าวหน้าระยะที่ 1 โครงการวิจัยสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

วันนี้ (14 พ.ค.62) ที่ห้องนวัตกรรม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คณะนักวิจัยโครงการวิจัยสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รายงานความก้าวหน้าโครงการระยะที่ 1 ต่อคณะกรรมฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย ดร.เลิศชาย ศิริชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และอาจารย์สุมัย หมายมั่น อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ สาขาเกษตรป่าไม้ โดยมีนักวิจัยฝ่ายวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง, นักวิจัยชุมชนตำบลทุ่งผึ้ง และภาคีเครือข่ายด้านการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำ ระดับพื้นที่ ระดับเครือข่าย และระดับจังหวัด เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในครั้งนี้

ด้านอาจารย์เรืองพันธุ์ ทรัพย์มี หัวหน้าโครงการวิจัยสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการวิจัยสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่ 1.โครงการ การแก้ไขปัญหาตะกอนทับถมที่ส่งผลต่อการตื้นเขินของอ่างเก็บน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหัวฝาย (หมู่ 3) และ บ้านทุ่งผึ้ง (หมู่ 4), 2.โครงการ การบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอสำหรับการเกษตรในฤดูแล้งชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง (หมู่ 1) และบ้านแม่จอกฟ้า (บ้านสาขาหมู่ 5), 3.การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยวาด (บ้านสาขาหมู่ 1) และ 4.โครงการ การบริหารจัดการน้ำระบบประปาภูเขาที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์อย่างพอเพียง และเป็นธรรมของชุมชนในพื้นที่บ้านแจ้คอน (หมู่ 6) และบ้านแจ้คอน (หมู่ 2)

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา