โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 เมษายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 3152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่งสำเนาหนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 19-23  สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จึงได้จัดทำกำหนดการเพื่อแจ้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้
          2-3 สิงหาคม 2562    ซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
         17 สิงหาคม 2562      ซ้อมใหญ่ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
                                             ช่วงเช้า         - คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
                                                                - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
                                             ช่วงบ่าย        - คณะวิศวกรรมศาสตร์                                      
      19 สิงหาคม 2562 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
                                             ช่วงเช้า         - คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
                                                                - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
                                             ช่วงบ่าย        - คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                                
      ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ต้องกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตทาง http://ejobs.rmutl.ac.th  พร้อมยื่นผลการกรอกแบบข้อมูลในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สำหรับบัณฑิตที่ทำงานแล้ว  ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้หัวหน้างานกรอกแบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยสถานประกอบการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบัณฑิต  ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา 0 5434 2547-8 ต่อ 113

            ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
            - กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 
            - หนังสือขออนุญาตลางานของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
            - ระบบกรอกภาวะการมีงานทำบัณฑิต
            - ขั้นตอนการกรอกระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต
            - ประกาศการแต่งกายบัณฑิต
            - หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
            - การแต่งกายและการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต มทร.ล้านนา ลำปาง ครั้งที่ 33
            - วิดิทัศน์แนะนำแนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา