โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 เมษายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1583 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ส่งสำเนาหนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 19-23  สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จึงได้จัดทำกำหนดการเพื่อแจ้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้
          2-3 สิงหาคม 2562    ซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
         17 สิงหาคม 2562      ซ้อมใหญ่ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
                                             ช่วงเช้า         - คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                                                            
                                             ช่วงบ่าย        - คณะวิศวกรรมศาสตร์
                                                                - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
      19 สิงหาคม 2562 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
                                             ช่วงเช้า         - คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
                                             ช่วงบ่าย        - คณะวิศวกรรมศาสตร์
                                                                - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
      ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ต้องกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตทาง http://ejobs.rmutl.ac.th (มหาวิทยาลัยจะแจ้งวันเปิดระบบให้ทราบอีกครั้ง) พร้อมยื่นผลการกรอกแบบข้อมูลในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สำหรับบัณฑิตที่ทำงานแล้ว  ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้หัวหน้างานกรอกแบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยสถานประกอบการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบัณฑิต ทำได้  2  ช่องทางดังนี้ 
            - กรอกผ่านระบบ  ที่เว็บไซต์  http://dsd.rmutl.ac.th/pamern  (มหาวิทยาลัยจะแจ้งวันเปิดระบบให้ทราบอีกครั้ง) หรือ
            -ดาวโหลดแบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดยสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561 หากสถานประกอบการประเมินโดยใช้แบบประเมิน ขอความกรุณานำส่งแบบประเมินที่ประเมินเสร็จแล้วกลับมายังฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา เลขที่ 200 ม. 17  ต.พิชัย  อ.เมือง จ.ลำปาง  หรือโทรสาร 0-5434-2549  ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา 0 5434 2547-8 ต่อ 113

            ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
            - กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 
            - หนังสือขออนุญาตลางานของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
            - ระบบกรอกภาวะการมีงานทำบัณฑิต
            - ขั้นตอนการกรอกระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา