โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหาเจษฎาราชเจ้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหาเจษฎาราชเจ้า

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 เมษายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 180 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 31 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร  กองเงิน  นำข้าราชการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี  วางพานพุ่ม ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำกล่าวคำถวายอาเศียรวาทราชสดุดี  เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา และร่วมรำลึกในพระเมตตาคุณ พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาลหาที่สุดมิได้ของ พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
          พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีพระบรมราชคุณูปการต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศ และทรงตรากตรำเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รับความสุขสบายมาตลอดรัชสมัย โดยเมื่อครั้งเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินั้น บ้านเมืองได้เริ่มเผชิญปัญหาด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ทั้งในยุโรปและอเมริกา แต่ด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมลึกซึ้ง ได้ทรงผ่อนปรนมิให้กระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของประเทศ ทรงเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างกันกับนานาอารยประเทศจนได้รับ พระราชสมัญญาว่า "พระบิดาแห่งการค้าไทย" โดยนโยบายในหลักการนี้ยังได้เป็นแนวทางที่พระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลต่อมาทรงยึดถือเจริญรอยตาม เป็นผลให้ประเทศไทยคงความเป็นเอกราชอยู่ได้ตราบจนถึงปัจจุบัน
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา