โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 552 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นักศึกษาสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จำนวน 11 คน เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ณ โรงฝึกงานช่างกลโรงงาน ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 อ.เมือง จ.ลำปาง กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคมและท้องถิ่น โดยมีอ.พงศกร  สุรินทร์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม

     ข่าว / ภาพ : อ.พงศกร  สุรินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา