โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดโครงการทัศนศึกษาเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดโครงการทัศนศึกษาเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 432 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2559

อาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล    กล่าวว่า การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติของสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบการธุรกิจ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม และวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยนักศึกษาได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้ครบตามหลักสูตร เพื่อให้การเรียนการสอนสอนสัมฤทธิ์ผล และเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา และยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

          การดำเนินโครงการดังกล่าวได้ศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง  ฝ่ายการส่งออกระหว่างประเทศ บริษัทเบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร และสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 36 คนเข้าร่วมโครงการ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  กล่าวในตอนท้าย 

          ข่าว :จารุวรรณ  สุยะ

          ภาพ /ที่มาของข่าว : อาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา