โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ จัดสัมมนาทางวิชาการ THE NEXT WAR LOCAL SMEs : สงครามครั้งใหม่ธุรกิจ SMEs ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ จัดสัมมนาทางวิชาการ THE NEXT WAR LOCAL SMEs : สงครามครั้งใหม่ธุรกิจ SMEs ท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 มีนาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 502 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          28 กุมภาพันธ์  2562 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาทางวิชาการ THE NEXT WAR  LOCAL SMEs : สงครามครั้งใหม่ธุรกิจ SMEs ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและสร้างความตระหนักในความสำคัญในการประกอบอาชีพของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณพีระรักษ์  พิชญกุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรในการสัมมนา
         ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การจัดสัมมนาวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ เป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาการจัดการ ซึ่งเป็นรายวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและสัมมนาปัญหาที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เน้นทางด้านการจัดการกลุ่มวิชาชีพ โดยการบูรณาการทฤษฎี ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ศึกษามาเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาต่างๆของการจัดการธุรกิจโดยให้นักศึกษา ศึกษากรณีหรือสถานการณ์จริงและอธิบายเนื้อหา แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติทักษะและจัดสัมมนาการจัดการ
         ด้านนายณงค์ธร  ดาจักร นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ ประธานจัดโครงการสัมมนาฯ กล่าวว่า การจัดสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 2 ปี (เทียบโอน) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษารายวิชาสัมมนาการจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดจนสร้างความตระหนักในความสำคัญของการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นการบริการวิชาการทางการจัดการต่อนักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไป  
         การจัดสัมมนาทางวิชาการ THE NEXT WAR LOCAL SMEs : สงครามครั้งใหม่ธุรกิจ SMEs ท้องถิ่น ได้รับเกียรติจากคุณพีระรักษ์  พิชญกุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรในการสัมมนาและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจกับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน ประธานจัดสัมมนากล่าวในตอนท้าย
         ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
         ที่มาของข่าว : อ.คงศักดิ์  ตุ้ยสืบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา