โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชีดูงาน SCG | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการบัญชีดูงาน SCG

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 22 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม CSR ของบริษัท และชมการจัดการเหมือง
สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม CSR ของบริษัท แล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา