โลโก้เว็บไซต์ BALA FUN RUN 2019 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

BALA FUN RUN 2019

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 22 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม BALA FUN RUN [Run Together 2019] เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และสานสัมพันธไมตรีและสร้างมิตรภาพแก่กัน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม BALA FUN RUN [Run Together 2019] เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และสานสัมพันธไมตรีและสร้างมิตรภาพแก่กัน เกิดความสามัคค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา