โลโก้เว็บไซต์ 6-มค-66 ส่งมอบนวัตกรรมสู้ภัยแล้ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

6-มค-66 ส่งมอบนวัตกรรมสู้ภัยแล้ง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 มกราคม 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมสนับสนุน กอ.รมน. - วช. ยกระดับศักยภาพชุมชนด้วยนวัตกรรมงานวิจัย ส่งมอบนวัตกรรมสู้ภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ
               วันที่ 6 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา